އިއުލާން: MDP/2022/030 ކޮންގްރެސް 2022 ބޭއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޤައުމީ މަޖިލިހުން ނިންމި ނިންމުން

29 މެއި 2022 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ޤައުމީ މަޖިލިހުގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅި ފާސްވެފައިވާ 2 ޤަރާރު

ކޮންގްރެސް ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ފަސްކުރުމަށް

މެމްބަރޝިޕް ސާފުކުރުން