އިއުލާން: MDP/2022/025 ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އަދި އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ނައިބު ރައީސާގެ އިންތިޚާބު 2022 ގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

16 މެއި 2022 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އަދި އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ނައިބު ރައީސާގެ އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތިޖާ އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ.

ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ ރައީސް އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ނައިބު ރައީސާގެ އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ