އިއުލާނު:MDP/2022/021 ޗެއާރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުމުގެ ގަޑި އިތުރުކުރުން

މިހާރު ކުރިއަށްދާ މިޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބު 2022 ގެ ވޯޓުލުމަށް ދެވިފައިވާ ގަޑި، މިއަދު ވިއްސާރަވުމާއި ބައެއް ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓުލުން ފެއްޓުލެއް ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން މިއަދު ހަވީރު 6:00 އާއި ހަމައަށް ވަޤުތު އިތުރު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.
ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ.