އިއުލާނު: MDP/2022/018 ޗެއާރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ބޭނުންކުރާނެ ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓު އާއްމުކުރުން

ޗެއާރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ބޭނުންކުރާނެ ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓު އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ.

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓު