އިއުލާނު: MDP/2022/017 ޗެއަރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބުގެ ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން ކަނޑައެޅުން

9 މެއި 2022 ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ 9:00 ގައި ބޭއްވި އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 4 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންވަނީ ޗެއަރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބުގެ ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ޢަލީ ޝިޔާމް، މުޙައްމަދު މާހިރު އީސާ އަދި އެކޮމެޓީގެ މެމްބަރ ޝާޠިރު ޢަބްދުއްރަހުމާނުގެ ނަން ފާސްކޮށްފައެވެ.
ވީމާ، މިކަން އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ.