އިއުލާން: MDP/2022/009 ޗެއަރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު އާންމު ކުރުން

އެމް.ޑީ.ޕީ ޗެއަރ ޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އަދި ޔޫތްވިންގްގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވަނީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތި ލެއްވުމަށް ފޯމް ހުށަހެޅުއްވި ތަރުތީބުންނެވެ.

ޗެއާރޕާސަންކަމަށް:
1 އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ، އައިޑީ A096680 ،މ.އަފްޒާ، މާލެ.
2 ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް، އައިޑީ A051313 ،މއ.ބޯގަންވިލާ، މާލެ.

އަންހެނުންގެ ރޫޙް ރައީސާ ކަމަށް:
1 ޞަފާތު އަޙްމަދު ޒާހިރު ، އައިޑީ A147414 ،ހުޅުމާލެ ގޯތި 10228 ، މާލެ.
2 ރޮޒެއިނާ އާދަމް ، އައިޑީ A046083 ،ގ.ފީރޯޒް ލޮޖް، މާލެ.

އަންހެނުންގެ ރޫޙް ނައިބު ރައީސާ ކަމަށް:
1 ފާޠިމަތު ސަމީރު، އައިޑީ A065571 ،ފުލްމޫން، ށ.މިލަންދޫ.

ޔޫތުވިންގ ރައީސް ކަމަށް:
1 މުޙައްމަދު އަންސާރު، އައިޑީ A278426 ،ހެޕީޑްރީމް، ސ.ހުޅުދޫ.
2 ރިފްޤާ ޝިޙާމް، އައިޑީ A160198 ، ހ. ވައިފިނި، މާލެ.

ޔޫތުވިންގ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް:
1 އަޙްމަދު މައިމޫނު މުޙައްމަދު، އައިޑީ A301406 ،މީޒާން، ގއ.ކޮލަމާފުށި.

ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.