އިއުލާން: MDP/2021/35 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 – ރ. އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ، ތ. ދިޔަމިގިލި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ މަރުކަޒާއި ވޯޓުލާ ވަގުތު އިޢުލާން ކުރުން

23 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު 9.00 ން ހަވީރު 5.00 އަށް ރ. އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ފައިނު، އިނގުރައިދޫ، އިންނަމާދޫ، ކިނޮޅަސް އަދި ރަސްމާދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓުލުން އޮންނާނެ މަރުކަޒުތައް އިއުލާން ކުރީމެވެ.

ރ.ފައިނު- ސްކޫލް
ރ. އިނގުރައިދޫ ސްކޫލް
ރ. އިންނަމާދޫ ސްކޫލް
ރ. ކޮނިޅަސް ސްކޫލް
ރ. ރަސްމާދޫ ސްކޫލް
ތ.ދިޔަމިގިލި ސްކޫލް

މާލޭގަ ބަހައްޓާ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ފޮށިތައް އެމް.ޑީ.ޕީ މައި ހަރުގޭގަ