އިއުލާނު: MDP/2021/0025 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައެއް މަރުކަޒުތަކަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް

ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައެއް މަރުކަޒުތަކަށް ވަނީ ބަދަލު ގެނެވިފައެވެ. މިގޮތުން؛

• ގަލޮޅު މަދަރުސާގައި ބެހެއްޓުމަށް ކުރިން ހަމަޖެހިފައިހުރި ފޮށިތައް – މޯލްޑިވްސް ސެންޓަރ ފޯރ ސޯޝަލް ސޯޝަލް އެޑިއުކޭޝަން (އެމް.ސީ.އެސް.އީ) އަށް ބަދަލު ކުރެވިފައި
• އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގައި ބެހެއްޓުމަށް ކުރިން ހަމަޖެހިފައިހުރި ފޮށިތައް – ސެންޓަރ ފޮރ ހަހަރ ސެކަންޑްރީ އެޑިއުކޭޝަން (ސީ.އެޗް.އެސް.އީ) އަށް ބަދަލު ކުރެވިފައި
• މީގެ އިތުރުން ވ. ތިނަދޫ، ވ. ރަކީދޫ، އަދި ވ. ކެޔޮދޫ ގައި ފޮށިތައް ބަހައްޓާ މަރުކަޒުތައް މިއިއުލާނާ އެކު އާންމު ކުރީމެވެ.

ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ މަރުކަޒުތަކުގެ ލިސްޓު