ވާދަވެރިންނާއި، އެފަރާތްތަކުގެ ވާގިވެރިން ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ދަސްކޮށްދެއްވި ހަމައަކީ “ބެގް، ބޮރޯ އޯ ސްޓީލް”، ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެއްވީ ސީރިޔާގެ ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުން

މޯލްޑިވިއަން ޑެމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސިޔާސީ ވާދަވެރިންނާއި، އެފަރާތްތަކުގެ ވާގިވެރިން ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ދަސްކޮށްދެއްވި ހަމައަކީ “ބެގް، ބޮރޯ އޯ ސްޓީލް”ކަމަށާއި، ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެއްވީ ސީރިޔާގެ ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުންކަމަށް ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޕޭނުން ބުނެފިއެވެ.

ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހު އެމް.ޑީ.ޕީގެ މައިމަރުކަޒުގައި ރަށްވެހި ކެންޕޭންގެ ސްޕޯކްސްޕާރސަން މުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިޙް ދެއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޒުވާނުންގެ މުނިފޫހިފިލުވުމާއި، ހެލިފެލިވެ އުޅުމަކީ ދައުލަތުން އެކަމުގެ މައްޗަށް ވިސްނުން ބަހައްޓާ އެކަމަށް މަގުތަކެއް ކޮށައިދޭންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ބުނީމާ އެއީ ބޭނުންނޫން، ވިޔާނުދާކަމެއްކަމުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސިފަކުރެއްވިކަމާމެދު ފާޑުވިދާޅުވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ

“އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަ ހަމައިގައި ދީނާ ދުރު، ވިޔާނުދާ ގޮތަކީ ވައްކަމާއި، ރިޝްވަތު، އަނިޔާ ދިނުމާއި، މުދާ ފޭރުން”ކަމަށެެވެ.

ވިޔާނުދާ ވާހަކައަކީ ފަންނުވެރިން ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި، ތަޢުލީމު ފުރުސަތުތަކާއި، އާޓް ނުވަތަ މިއުޒިކް ސްޓޫޑިއޯތައް ނެތުމާއި ޕްރެކްޓިސް ރޫމްތައް ނެތުމުގެ ޝަކުވާ އުފުލުން ނޫންކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިމެއެވެ.

ރަށްވެހި ފަތިސް ސްޕޯކްސްޕާރސަން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެމް.ޑީ.ޕީއަކީ ޒުވާނުންގެ ޕާޓީކަމަށާއި އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ޒުވާނުންގެ ބޭނުންތަކާއި ކަންބޮޑުވުންތައް ފަހުމުވާކަމަށެވެ.

ކުދި/މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ކޯވިޑް ލޯނުއެހީގެގޮތުގައި +1 ބިލިޔަން ދޫކޮށްފައި އެވަނީ

4759 ދަރިވަރުންގެ ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދީފައި އެވަނީ

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވަން ތިބި 222 ދަރިވަރަކަށް އެކު ޖުމުލަ އެހީގެ ގޮތުގައި 33.1 މިލިޔަން ޚަރަދުކޮށްފައި އެވަނީ

1615 ދިވެހިން ޕޮލިޓެކްނިކުން ތަމްރީނުކޮށްފައި އެވަނީ އަދި 9403 ދަރިވަރަކަށް ހިލޭ ޑިގްރީއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްފައި އެވަނީ

1169 ދަރިވަރަކަށް ޖުމުލަ +566 މިލިޔަންގެ ލޯނު އެހީ ދީފައި އެވަނީ

409 ކުއްޖަކަށް ސްކޮލަޝިޕް ދީ +240 މިލިޔަން ޚަރަދުކޮށްފައި އެވަނީ

ސަރވިސް ޗާޖްގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ޤާނޫނަށް ބަދަލުގެނެސްފައި އެވަނީ

ގެސްޓް ހައުސް ޓުވަރިޒަމް ތަޢާރަފުކޮށްފައި އެވަނީ

ޒުވާނުންގެ ޙައްޤުގައި ކަމަށާއި މިއިން ކޮންމެ ކަމަކީ ޒުވާނުންގެ ޙަޔާތަށް ސީދާ ހެޔޮ ބަދަލު ގެނެސްދީފައިވާ، ޒުވާނުންގެ ތަމްރީނާއި، ތަޢުލީމަށް ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓްކަމަށް ސައިފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސިޔާސީ ވާދަވެރިންނާއި، އެބައިމީހުންގެ ވާގިވެރިން ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް އުނގަންނަވައިދެއްވީ ބެގް ބޮރޯ އޯ ސްޓީލްކަމަށާއި ފުރުސަތަކަށް ފަހިކޮށްދެއްވީ ސީރިޔާގައި ހަނގުރާމައިގެ މައިދާންކަން ދިވެހި ރައްޔިތުން ހަނދާން ނެތޭހައި ދުވަހެއް ނުވާކަމަށްވެސް ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޕޭންގެ ސްޕޯކްސްޕާރސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދު ޕްރެސް ކޮންފަރަންސްގައި ހޯމްސްޓޭއާބެހޭ އަތްމަތީ ފޮތެއް އެމް.ޑީ.ޕީގެ އިސް އެކްޓިވިސްޓް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު އައި.ސީ ތައްޔާރުކޮށް، ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި އެ ފޮތް އިފްތިތާޙުކުރެއްވިކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މިފޮތުގައި ދިރިއުޅޭ ގޭގައި ގެސްޓުން ބޭތިއްބުމުގެ ޢާންމު ބައެއް މިންގަނޑާއި އިރުޝާދުތައް ހިމަނުއްވާފައިވެއެވެ.

ރަށްވެހި ފަތިސް ސްޕޯކްސްޕާރސަން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީއިން ތަރުޙީބުދެނީ މިބާވަތުގެ އުފެއްދުންތެރި، ބޭނުންތެރި މަސައްކަތްތަކަށްކަމަށެއެވެ.

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ކޮންމެ ކެންޕޭން ހަރަކާތެއްވެސް ހިންގާނީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ އެންގެވުންތަކާއި، ކޯވިޑްގެ ސަލާމަތީ މިންގަނޑުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ތަބަޢަވާ މަގުން، މިފަދަ ބަލިމަޑުކަމެއްގައި އިންތިޒާމުވެ ހިންގާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ކެންޕޭނެއް ހިންގާނެ އެންމެ ޗާލޫ، ނަލަ، ލާމަސީލުގޮތުގައި ކަމުގެ ޔަޤީންކަން މިއަދުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރަންސްގައި ވެސް ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޕޭންގެ ތަރުޖަމާނު ދެއްވިމެއެވެ.