2019 ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގެ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އެޖެންޑާ19 މެނިފެސްޓޯ

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގެ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އެޖެންޑާ19 މެނިފެސްޓޯ މިލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ