ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހްގެ ސަރުކާރަށް 2 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބާގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދެއްވި ސްޕީޗް