ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދެއްވި ޚިޠާބު