ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހަށް ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާބެހޭ ޤާނޫނަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާ އިސްލާހުތަކެއް އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. ވީމާ، އެ ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިސްލާހުތަކަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ސެޕްޓެމްބަރ 27 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މި ޕާޓީގެ މެމްބަރުނަށް ހުޅުވާލަމެވެ. މެމްބަރުންގެ ޚިޔާލުތައް ފޮނުއްވާނީ ޕާޓީގެ secretariat@mdp.org.mv އީމެއިލް އެޑްރެސްއަށެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާބެހޭ ގާނޫނަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިސްލާހި މި ލިންކް އަށް ފިތާލުމުން ލިބޭނެއެވެ.