ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ (ޑަބްލިއުޑީސީ) އިންތިޚާބު 2020 ގައި މިޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން ތިއްބާ، މިޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބަވައިގެން މިއިންތިޚާބުތަކުގައި އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރާ ފަރާތްތައް ޕާޓީގެ މެމްބަރުކަމުން ވަކިކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ދަފްތަރުން އުނިކުރުމަށް ފޮނުވައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ (ޑަބްލިއުޑީސީ) އިންތިޚާބު 2020 ގައި މިޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރުމަށް ޓިކެޓުދީފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން ތިއްބާ، މިޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބަވައިގެން މިއިންތިޚާބުތަކުގައި އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާފައިވާތީ، މިޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި، 113 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) އާއި ޚިލާފު ޢަމަލަކަށްވާތީ، އަސާސީ ޤަވާޢިދުގެ 113 ވަނަ މާއްދާއިން މިޕާޓީގެ ފިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމެޓީއަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން، މިސިޓީއާއިއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާ ލިސްޓުގައިވާ ފަރާތްތައްވަނީ މިޕާޓީގެ މެމްބަރުކަމުން ވަކިކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެކޮމެޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމާފައިވާތީ ތިރީގައިވާ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް މިޕާޓީން ވަކިކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ މިޕާޓީގެ ދަފްތަރުން އުނިކުރުމަށްވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.

1. އައިޝަތު އާސިފާ (ގުލްފާމްގެ / ހއ. ތަކަންދޫ)
2. ފާޠިމަތު ސަރާ (ހީވާޒު / ށ.ނޫމަރާ)
3. ނަޝީދާ އާދަމް (ޑެކޯރާ / ކ.މާފުށި)
4. ފާޠިމަތު ހުމައިދާ (ތިބުރޯޒުގެ / ހއ. ތަކަނދޫ)
5. މަރިޔަމް ޒިމްލާ (އުރަހަ / ލ. އިސްދޫ)
6. ފަހީމާ އަޙްމަދު (ރޯޔަލް ބީޗް / ގއ. މާމެންދޫ)
7. އަރޫޝާ ޢަބްދުލް މަޖީދު (ހުޅަނގުގެ / ގދ. ހޯޑެއްދޫ)
8. އަޙްމަދު ރަޝީދު (ކިނާރާ / ރ. މާކުރަތު)
9. ސިޔާމް މުޙައްމަދު (ކުދިމާގެ / ގއ. ކޮނޑޭ)
10. އަންވަރު މުޙައްމަދު (ބޯށިމާގެ / ބ. ހިތާދޫ)
11. މުޙައްމަދު ތައުފީޤް (ޖަނަވަރީމާގެ / ދ. މާއެނބޫދޫ)
12. އަޙްމަދު ނާދިރު (ފަރިވާދީ / ސ.މަރަދޫ)
13. އަޙްމަދު އާސިމް (ހ. ރަތްކަށިމާގެ /މާލެ)
14. މުޙައްމަދު ފަޒީން (މ.ހޫރުޝީދު އާބާދު)
15. އަޙްމަދު އާމިރު (ހަވޭލީގެ / ތ. ވޭމަންޑޫ)
16. ޙުސައިން ޚަލީލު (ގަދަގެ / ލ. ކަލައިދޫ)
17. ތަންސީން ޝާކިރު (ފަރިޔާދުގެ / ގދ. ރަތަފަންދޫ)
18. އިބްރާޙީމް ރަޝީދު (ތޯތާގެ / ށ. ނޫމަރާ)
19. ސާބިރާ އިބްރާހީމް (އުދަރެސް / ށ.ފީވައް)
20. އައިޝަތު މަނިކެ (ފަޅޯމާގެ / ގއ. ގެމަނަފުށި)
21. އައިމިނަތު ޝިޔާމާ (ޓިއުލިޕްވިލާ / ގއ. މާމެންދޫ)
22. މުޙައްމަދު ޝުޖާއު (ފިނިވާގެ / ހއ. އުތީމު)
23. އައިމިނަތު މާޝާ އަނީސް (ދިރުން / ގދ. ގައްދޫ)
24. ފާޠިމަތު ނަހުލާ (ވައިޓް ކޮރަލް / ލ. އިސްދޫ)
25. ޙައްވާ މިޒުނާ (މާވިނަ / ލ. ދަނބިދޫ)
26. ގީތާ ޖަމާލު (ލީނާ މަންޒިލް / ގއ. ކޮލަމާފުށި)
27. ވަޒުނާ އަޙްމަދު (ކަރަންކާގެ / ގދ.ރަތަފަންދޫ)
28. އުސްމާން ރަޝީދު (މާފަރިވާގެ / ކ.މާފުށި)
29. ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު (ގޯލްޑަން މޫން / ވ. ރަކީދޫ)
30. މުޙައްމަދު އާރިފް (ގުލްފާމްގެ / ތ. ކިނބިދޫ)
31. އަޙްމަދު އަޒީޒު (މ. ސެސްނާ / މާލެ)
32. މުޙައްމަދު އަޔާޒު (އޯޝަންހާރު / ގދ. ހޯދެއްދޫ)
33. މުޙައްމަދު ޙަލީމް (ލިލީ އޮފް ދަވެލީ / ބ. ފުޅަދޫ)
34. މުޙައްމަދު އިބްރާޙީމް (ސަނީ ސައިޑް / އދ. މާމިގިލި)
35. އާލިފް އަޙްމަދު (ޑެއިޒީގެ / ދ. މީދޫ)
36. ސަބީހާ އިސްމާއިލް (ވައިޓް ވޭވްސް / ކ. މާފުށި)
37. ބަދޫރާ (މ. ފަޅުމަތީގެ / މާލެ)