އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ (ޑަބްލިއުޑީސީ) 2020 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކާއިބެހޭ

MDP/EC/2020/036

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ (ޑަބްލިއުޑީސީ) 2020 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން އޮންނާނީ 17 ފެބްރުވަރީ ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:30 އިން ރޭގަނޑު 9:00 އަށެވެ.
ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކާއިބެހޭ ތަފްސީލު ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކާއިބެހޭ ތަފްސީލު