ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން އަށް އެމްޑީޕީން ސްޕޯކްސްޕާރސަންއެއް ހަމަޖައްސައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ
އެމްޑީޕީ ކެމްޕެއިންގެ ސްޕޯކްސްޕާރސަން
އަކަށް މ.މަލުވިލަ އަލްފާޟިލާ އަފްޝަން ލަޠީފު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.