ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ގަލޮޅު މެދު ދާއިރާއާއި ގއ އަތޮޅުގެ މާލޭގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކާއި ބެހޭ

MDP/EC/2020/030

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ގަލޮޅު މެދު ދާއިރާ، ގއ އަތޮޅުގެ ވިލިނގިލި ފިޔަވާ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ވޯޓުލުން މާލޭގައި އޮންނާނީ އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގައި، އަދި ގއ ވިލިނގިލީގެ ވޯޓުލުން އޮންނާނީ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި 7 ފެބްރުވަރީ 2020 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:30 އިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 7:30 އަށެވެ.