31 ޖަނަވަރީ 2020 ގައި ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ އަތޮޅުތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

MDP/EC/2020/029

އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ