އިންތިޚާބު އަލުން ބާއްވަންޖެހޭ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމާއިގުޅޭ

MDP/EC/2020/026

31 ޖަނަވަރީ 2020 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓު އެއްވަރުވި ދާއިރާތަކާއި، ޝަކުވާބަލާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް ބެލުމަށްފަހު އިންތިޚާބު ބާއްވަން ފެންނަކަމަށް އެކޮމެޓީން ނިންމާފައިވާ ދާއިރާތަކާއި، އިންތިޚާބު ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ގއ އަތޮޅުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން 7 ފެބްރުވަރީ 2020 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:30 އިން ރޭގަނޑު 7:30 އަށް އޮންނާނެއެވެ.
އެގޮތުން އަލުން އިންތިޚާބު ބާއްވާ ދާއިރާތައް އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި އިއުލާން ކުރާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.
ވީމާ މިކަން އިއުލާން ކުރީމެވެ