އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ގެ 2020 ޕްރައިމަރީގެ ޓައިމްލައިން

MDP/EC/2020/025

2020 ވަނަ އަހަރު އޮންނަ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބުގައި މިޕާޓީން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ހޯދުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެވޭނީ އަދި އެޕްރައިމަރީގައި ވޯޓްދެވޭނީ 01 ޖެނުއަރީ 2020 ގެ ކުރިން މިޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނިފައިވާ ޕާޓީ މެމްްބަރުުންނަށެވެ.
ވީމާ މިވާހަކަ އާންމުކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރީމެވެ.

ޕްރައިމަރީއަށް އިއުލާން ކުރުން – 26 ޖެނުއަރީ 2019 (އާދިއްތަ)
މި އިންތިޚާބް ގައި ވާދަކޮއް އަދި ވޯޓް ލެވޭނީ 01 ޖެނުއަރީ 2020 ގައި މެމްބަރޝިޕް ހޯދައިފައިވާ މެމްބަރުން ނަށެވެ.
ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ބަންދު ކުރުން – 05 ފެބްރުއަރީ 2020 (ބުދަ) ދުވަހުގެ 14:00 އަށެވެ.
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު އާއްމުކުރުން – 08 ފެބްރުއަރީ 2020 (ހޮނިހިރު)
ވޯޓުލުން – 14 ފެބްރުއަރީ 2020 (ހުކުރު)