31 ޖަނަވަރީ ވާ (ހުކުރު) ދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން

MDP/EC/2020/023

31 ޖަނަވަރީ ވާ (ހުކުރު) ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމެޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އަލްއުސްތާޛު މަހުފޫޒު ސަޢީދު، އަލްއުސްތާޛު މޫސާ އަލިމަނިކު އަދި އަލްފާޟިލާ ފާޠުމަތު ޝަޙީދާ އެވެ.
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 7584400 ނަމްބަރ ފޯނަށެވެ.