#އެޖެންޑާ19ރަށަށް އައްޑޫ ސިޓީ ވާރކްޝޮޕް ހުޅުއްވައި ދެއްވުމަށްފަހު އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދެއްވި ސްޕީޗް