އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2020 ޕްރައިމަރީގެ ޓައިމްލައިން

MDP/EC/2020/018

ޕްރައިމަރީ އިއުލާން ކުރުން – 26 ޖެނުއަރީ 2019 (އާދިއްތަ)
ވޯޓާސްލިސްޓް އަކީ ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބް 2020 ޕްރައިމަރީ އަށް ޢިއުލާން ކޮއްފަ ވާ ލިސްޓް އެވެ.
ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ބަންދު ކުރުން – 02 ފެބްރުއަރީ 2020 (އާދިއްތަ) ދުވަހުގެ ރޭ 22:00 އަށް
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު އާއްމުކުރުން – 03 ފެބްރުއަރީ 2020 (ހޯމަ)
ވޯޓުލުން – 07 ފެބްރުއަރީ 2020 (ހުކުރު)

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް