ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީ 2020

MDP/EC/2020/009

31 ޖެނުއަރީ 2020 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓާރސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް، ޝަކުވާ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ބަލައިގެންފައި ދޫކުރި ރިސިޓް އާއިއެކު mdp.lce2020.vl@gmail.com އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުމުން ޝަކުވާ ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. ޝަކުވާ ބަލައިގަނެވޭނެ އެންމެ ފަހުގެ ސުންގަޑި އަކީ 10 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ (ހުކުރު) ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 18:00 އެވެ. ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރީމެވެ.

އެމްޑީޕީ މެމްބަރެއްތޯ ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ

ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ

ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް