ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީ 2020

MDP/EC/2020/008

31 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ (ހުކުރު) ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓާރސް ލިސްޓާއި މެމްބަރޝިޕް ޗެކް ކުރާނެ ލިންކް އަދި ޝަކުވާ ހުށައަޅާ ފޯމްގެ ލިންކް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ޝަކުވާ ބަލައިގަނެވޭނެ އެންމެ ފަހުގެ ސުންގަޑި އަކީ 10 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ (ހުކުރު) ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 18:00 އެވެ.
ޝަކުއާ ފޯމް mdp.lce2020.vl@gmail.com އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުމުން ފޯމް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.
މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

އެމްޑީޕީ މެމްބަރެއްތޯ ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ

ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ

ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް