ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީގެ ޓައިމްލައިން

ޕްރައިމަރީ އިއުލާން ކުރުން – 30 ޑިސެމްބަރ 2019 (އަންގާރަ)
ވޯޓާސްލިސްޓް އާއްމުކުރުން – (3 ދުވަސް ޝަކުވާ) 7 ޖެނުއަރީ 2020 (އަންގާރަ)
ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ބަންދު ކުރުން – 10 ޖެނުއަރީ 2020 (ހުކުރު)
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު އާއްމުކުރުން – 13 ޖެނުއަރީ 2020 (ހޯމަ)
ފައިނަލް ވޯޓާސްލިސްޓު އާއްމު ކުރުން – 15 ޖެނުއަރީ 2020 (ބުދަ)
ވޯޓުލުން – 31 ޖެނުއަރީ 2020 (ހުކުރު)