19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޯދުމަށްޓަކައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ފަރާތުން ގއ.ވިލިނގިލި ދާއިރާގައި ބޭއްވި ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެއްވުމަށްފަހު ގއ. ވިލިނގިލި ހިޔަލީގެ ހާރޫން ރަޝީދަށް ޕާޓީ ޓިކެޓް ލިބިލައްވާފައި ވަނިކޮށް، އެދާއިރާގެ މިހާރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރ ސައުދު ޙުސައިނަށް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ތާއީދު ހޯދުމަށްޓަކައި ދާއިރާގެ ރައީސް (ޤައުމީ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރ) މުޙައްމަދު ރައޫފު މަސައްކަތްތައް ކުރައްވާ ކަމުގެ ތުހުމަތާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ދާއިރާގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައިވާތީ ދާއިރާގެ ނައިބު ރައީސް އަމީޒު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ

ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ތަފްސީލް ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ