އެމްޑީޕީ މަޖިލިސް19 އެޖެންޑާ19 އަށް ހުށައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުތަކުގެ ކޮންސެޕްޓްތަކަށް ޚިޔާލު ހުށައެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އެމްޑީޕީ މަޖިލިސް19 އެޖެންޑާ19 އަށް ހުށައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުތަކުގެ ކޮންސެޕްޓްތަކަށް ޚިޔާލު ހުށައެޅުމުގެ މުއްދަތު 5 ފެބްރުއަރީ ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 8:00 އަށް އިތުރު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ކޮންސެޕްޓްތައް މި ލިންކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ކޮންސެޕްޓްތައް ބެއްލެވުމަށް މިލިންކުން