އެމްޑީޕީން މަޖިލިސް19 އެޖެންޑާ19 އަށް ހުށައަޅާ ޤާނޫނުތަކުގެ ކޮންސެޕްޓް ޚިޔާލަށް ހުޅުވާލުން

މިލިންކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނީ އެޖެންޑާ19 ގެ ދަށުން އެމްޑީޕީން 19 ވަނަ މަޖިލިހަށް ހުށައަޅަން ގަސްދުކުރާ ޤާނޫނުތަކުގެ ކޮންސެޕްޓެވެ. މިކޮންސެޕްޓްތަކަކީ ޕާޓީގެ އެކި ގުނަނާ އާއްމުންގެ ޚިޔާލުގެ މައްޗަށް އިސްލާހުކޮށް ބަދަލު ކުރެވިގެންދާނެ ކޮންސެޕްޓްތަކެކެވެ. މިކޮންސެޕްޓްތަކަށް ޚިޔާލު ހުށައެޅުއްވުން ވަނީ 29 ޖެނުއަރީ ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ 20:00 އަށް ހުޅުވާލެވިފައެވެ. ޚިޔާލު ހުށައަޅުއްވާނީ secretariat@mdp.org.mv އަށް އީމެއިލް ކުރައްވައިގެންނެވެ.

ކޮންސެޕްޓް ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ