އިއުލާން: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ޕްރައިމަރީ 2019 ގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް ލިސްޓު އާއްމު ކުރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ޕްރައިމަރީ 2019 ގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް ލިސްޓު އާއްމުކުރީމެވެ. މިލިސްޓުގައި މާލޭގެ ދަފްތަރު ހިމެނިފައި ނުވަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މާލޭގެ ދަފްތަރު ލިސްޓު އާންމުކޮށްފައި ނުވާތީ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިއު ކޮއްފައިވާ މެމްބަރޝިޕްގެ ލައިވް ލިސްޓަށް މީގެފަހުން އުނި އިތުރެއް ނާންނާނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

މެމްބަރޝިޕް ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ
ވޯޓު ލެއްވުމަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ތަން ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާ ލައްވާ
ނުވަތަ MDP(space)ID number ޖައްސަވާފަ 637 އަށް އެސްއެމްއެސް ކުރައްވާ

A01-HOARAFUSHI DHAAIRAA
A02-IHAVANDHOO DHAAIRAA
A03-BAARAH DHAAIRAA
A04-DHIDHDHOO DHAAIRAA
A05-KELAA DHAAIRAA
B01-HANIMAADHOO DHAAIRAA
B02-NOLHIVARAM DHAAIRAA
B03-VAIKARADHOO DHAAIRAA
B04-KULHUDHUFFUSHI NORTH DHAAIRAA
B05-KULHUDHUFFUSHI SOUTH DHAAIRAA
B06-MAKUNUDHOO DHAAIRAA
C01-KANDITHEEMU DHAAIRAA
C02-MILANDHOO DHAAIRAA
C03-KOMANDOO DHAAIRAA
C04-FUNADHOO DHAAIRAA
D01-KENDHIKULHUDHOO DHAAIRAA
D02-MANADHOO DHAAIRAA
D03-VELIDHOO DHAAIRAA
D04-HOLHUDHOO DHAAIRAA
E01-ALIFUSHI DHAAIRAA
E02-UNGOOFAARU DHAAIRAA
E03-DHUVAAFARU DHAAIRAA
E04-INGURAIDHOO DHAAIRAA
E05-MADUVVARI DHAAIRAA
F01-THULHAADHOO DHAAIRAA
F02-EYDHAFUSHI DHAAIRAA
F03-KENDHOO DHAAIRAA
G01-HINNAVARU DHAAIRAA
G02-NAIFARU DHAAIRAA
G03-KURENDHOO DHAAIRAA
H01-KAASHIDHOO DHAAIRAA
H02-THULUSDHOO DHAAIRAA
H03-K.GURAIDHOO DHAAIRAA
I01-MAAMIGILI DHAAIRAA
I02-MAHIBADHOO DHAAIRAA
I03-DHANGETHI DHAAIRAA
J01-FELIDHOO DHAAIRAA
J02-KEYODHOO DHAAIRAA
K01-DHIGGARU DHAAIRAA
K02-MULAH DHAAIRAA
L01-BILEHDHOO DHAAIRAA
L02-NILANDHOO DHAAIRAA
M01-DH.MEEDHOO DHAAIRAA
M02-KUDAHUVADHOO DHAAIRAA
N01-VILUFUSHI DHAAIRAA
N02-THIMARAFUSHI DHAAIRAA
N03-KINBIDHOO DHAAIRAA
N04-TH.GURAIDHOO DHAAIRAA
O01-ISDHOO DHAAIRAA
O02-GAN DHAAIRAA
O03-FONADHOO DHAAIRAA.xls
O04-MAAVASHU DHAAIRAA
P01-VILINGILI DHAAIRAA
P02-DHAANDHOO DHAAIRAA
P03-GEMANAFUSHI DHAAIRAA
Q01-THINADHOO UTHURU DHAAIRAA
Q02-THINADHOO DHEKUNU DHAAIRAA
Q03-MADAVELI DHAAIRAA
Q04-FARESMAATHODAA DHAAIRAA
Q05-GADHDHOO DHAAIRAA
R01-FUVAHMULAH NORTH DHAAIRAA
R02-FUVAHMULAH CENTRAL DHAAIRAA
R03-FUVAHMULAH SOUTH DHAAIRAA
S01-HULHUDHOO DHAAIRAA
S02-FEYDHOO DHAAIRAA
S03-MARADHOO DHAAIRAA
S04-HITHADHOO NORTH DHAAIRAA
S05-HITHADHOO CENTRAL DHAAIRAA.xls
S06-HITHADHOO SOUTH DHAAIRAA
S07-ADDUMEEDHOO DHAAIRAA
T01-HULHUMALE DHAAIRAA
T02-HENVEYRU MEDHU DHAAIRAA
T03-HENVEYRU DHEKUNU DHAAIRAA
T04-HENVEYRU UTHURU DHAAIRAA
T05-GALOLHU UTHURU DHAAIRAA
T06-GALOLHU DHEKUNU DHAAIRAA
T07-MACHANGOALHI UTHURU DHAAIRAA
T08-MACHANGOALHI DHEKUNU DHAAIRAA
T09-MAAFANNU UTHURU DHAAIRAA
T10-MAAFANNU HULHANGU DHAAIRAA
T11-MAAFANNU MEDHU DHAAIRAA
T12-MAAFANNU DHEKUNU DHAAIRAA
T13-VILIMALE DHAAIRAA
T14-HENVEYRU HULHANGU DHAAIRAA
T15-MACHANGOALHI MEDHU DHAAIRAA
U01-MATHIVERI DHAAIRAA
U02-THODDOO DHAAIRAA