2019 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ކެނޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ އިންތިޚާބާގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ބެލުމަށް އެކުލަވާލި ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް (ރީރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކުރީގެ ޝަކުވާތައް)

ޝަކުވާ ބެލުމަށް އެކުލަވާލި ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ