ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2019 ގެ ޕްރައިމަރީގެ ރީރެޖިސްޓްރޭޝަނަށްފަހު ވޯޓާރސް ލިސްޓް އާއްމު ކުރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2019 ގެ ޕްރައިމަރީގެ ރީރެޖިސްޓްރޭޝަނަށްފަހު ވޯޓާރސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް 4 ޖެނުއަރީ ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 11:00ގެ ކުރިން secretariat@mdp.org.mv އަށް އީމެލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

A01 HOARAFUSHI
A02 IHAVANDHOO
A03 BAARAH
A04 DHIDHDHOO
A05 KELAA
B01 HANIMAADHOO
B02 NOLHIVARAM
B03 VAIKARADHOO
B04 KULHUDHUFFUSHI UTHURU
B05 KULHUDHUFFUSHI DHEKUNU
B06 MAKUNUDHOO
C01 KANDITHEEMU
C02 MILANDHOO
C03 KOMANDOO
C04 FUNADHOO
D01 KENDHIKULHUDHOO
D02 MANADHOO-converted
D03 VELIDHOO
D04 HOLHUDHOO
E01 ALIFUSHI
E02 UNGOOFAARU
E03 DHUVAAFARU
E04 INGURAIDHOO
E05 MADUVVARI
F01 THULHAADHOO
F02 EYDHAFUSHI
F03 KENDHOO
G01 HINNAVARU
G02 NAIFARU
G03 KURENDHOO
H01 KAASHIDHOO
H02 THULUSDHOO
H03 K.GURAIDHOO
I01 MAAMIGILI
I02 MAHIBADHOO
I03 DHANGETHI
J01 FELIDHOO
J02 KEYODHOO
K01 DHIGGARU
K02 MULAH
L01 BILEHDHOO
L02 NILANDHOO
M01 DH.MEEDHOO
M02 KUDAHUVADHOO
N01 VILUFUSHI
N02 THIMARAFUSHI
N03 KINBIDHOO
N04 TH.GURAIDHOO
O01 ISDHOO
O02 GAN
O03 FONADHOO
O04 MAAVASHU
P01 VILINGILI
P02 DHAANDHOO
P03 GEMANAFUSHI
Q01 THINADHOO UTHURU
Q02 THINADHOO DHEKUNU
Q03 MADAVELI
Q04 FARESMAATHODAA
Q05 GADHDHOO
R01 FUVAHMULAH UTHURU
R02 FUVAHMULAH MEDHU
R03 FUVAHMULAH DHEKUNU
S01 HULHUDHOO
S02 FEYDHOO
S03 MARADHOO
S04 HITHADHOO UTHURU
S05 HITHADHOO MEDHU
S06 HITHADHOO DHEKUNU
S07 ADDUMEEDHOO
T01 HULHUMALE
T02 MEDHU HENVEYRU
T03 HENVEYRU DHEKUNU
T04 HENVEYRU UTHURU
T05 GALOLHU UTHURU
T06 GALOLHU DHEKUNU
T07 MACHANGOLHI UTHURU
T08 MACHANGOLHI DHEKUNU
T09 MAAFANNU UTHURU
T10 MAAFANNU HULHANGU
T11 MAAFANNU MEDHU
T12 MAAFANNU DHEKUNU
T13 VILIMALE
T14 HENVEYRU HULHANGU
T15 MACHANGOLHI MEDHU
U01 MATHIVERI
U02 THODDOO