22 ޑިސެމްބަރު 2018ގައި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓް މުޙައްމަދު މުސްތަފާ އާއިމެދު ފިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއާއި އެކޮމިޓީން އިން އެސިޓީގެ މައްޗަށް ރިޔާއަތްކޮށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ނުކުތާތަކަށް ހަވާލާދީ މުޙައްމަދު މުސްތަފާގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާން