އެމް.ޑީ.ޕީގެ 2019 ވަނަ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ މ.ސީވޯލް މުޙައްމަދު މުސްތަފާގެ މައްޗަށް ތ.ތިމަރަފުށީ/ސީނުގެ އަބްދުﷲ މުޙައްމަދު 22 ޑިސެމްބަރު 2018ގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފިޔަވަޅު އަޅާކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ