އިއުލާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕްރައިމަރީ 2019ގެ ރީރެޖިސްޓްރޭޝަން މިރޭ 29 ޑިސެމްބަރު ގެ 23:00އަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް ދަންނަވަން