އިއުލާން:

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕްރައިމަރީ 2019 ގެ ރީރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުން:

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕްރައިމަރީ 2019 ގެ ރީރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ މުއްދަތު 29 ޑިސެމްބަރ 2018 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ އިރު އޮއްސި 6:00 އަށް އިތުރު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންވަމެވެ.