އެމްޑީޕީގެ އާއްމު ޖަލްސާއެއް މިރޭ 9:30 ގައި އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި

4 ޖެނުއަރީ 2010

އެމްޑީޕީގެ އާއްމު ޖަލްސާއެއް މިރޭ (4 ޖެނުއަރީ 2010 ވާ ހޯމަދުވަހުގެރޭ) 9:30 ގައި އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެއެވެ.
ވީމާ މިޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއި ޕާޓީއަށް ހެޔޮއެދޭ ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ދެއްވުމަކީ މިޕާޓީގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.