މިހާތަނަށް އޮންލައިން އަދި އެސް.އެމް.އެސް އިން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއި އެ ހައްލު ކުރެވުނު ގޮތް / މިންވަރު

މިހާތަނަށް އޮންލައިން އަދި އެސް.އެމް.އެސް އިން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއި އެ ހައްލު ކުރެވުނު ގޮތް / މިންވަރު ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ