ވޯޓާރސްލިސްޓް އާންމުކުރުން

ޓައިމްލައިން ގައި ވާ ގޮތަށް 13 ޑިސެމްބަރ 2018 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަޖްލިސް ޕްރައިމަރީ ގައި ވޯޓްލެވޭ މެންބަރުންގެ ވޯޓާރސް ލިސްޓް އާންމު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ވޯޓާރސް ލިސްޓް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

ވޯޓާރސް ލިސްޓް އަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ތިރީގައިވާ 3 ގޮތައް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ޝަކުވާ ބަލައިގަންނަ އެންމެފަހުގެ ސުންގަޑި އަކީ 17 ޑިސެމްބަރ 2018 ވާ ހޯމަދުވަހުގެ ހަވީރު 16:00 އެވެ.

MC (space) ID Number (space) write the problem | sms to 637

2. އޮންލައިންކޮށް މިލިންކަށް ފިތާލާ

3. މައްސަލައިގެ ތަފްސީލާއިއެކު ސިޓީއެއް secretariat@mdp.org.mv އަށް އީމެއިލްކުރުން

ވީމާ، މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކާ އިއުލާންކުރީމެވެ.

14 ޑިސެންބަރު 2018