ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ބެއްލުމަށް ޝަކުވާ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުން

އިއުލާން
2019ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ކެނޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ބެއްލެވުމަށް ވަނީ ޝަކުވާ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލެވިފައެވެ.
މިކޮމިޓީގައި ތިއްބަވާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ބޭފުޅުންނެވެ.

1. އަލް އުސްތާޛް މަހުފޫޒް ސައީދު
2. އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ޒާހިރާ
3. އަލް އުސްތާޛް ނާޒިމް ސައްތާރު