މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ އާއި ގުޅޭގޮތުން 3 ގޮތަކަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ

MC (space) ID Number (space) write the problem | sms to 637

2. އޮންލައިންކޮށް މިލިންކަށް ފިތާލާ

3. މައްސަލައިގެ ތަފްސީލާއިއެކު ސިޓީއެއް secretariat@mdp.org.mv އަށް އީމެއިލްކުރުން