ދުވަހުގެ ޙުލާސާ 7 ޑިސެމްބަރ 2018

މިއަދާއި މިރޭގެ ވަގުތު ތަކުގައި ރ.އުނގޫފާރު، ލ.ފޮނަދޫ، ތ.ކިނބިދޫ، ހެންވެއިރު އުތުރު، ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު، ފުވައްމުލައް ދެކުނު، އއ.ތޮއްޑޫ ދާއިރާ، ރ.މަޑުއްވަރީ، ވިލިމާލެ، ރ.އިނގުރައިދޫ، މައްޗަންގޯޅި ދެކުނު، ތ.ވިލިފުށި، ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ، ގއ.ވިލިގިލ، ތ.ގުރައިދޫ، ސ.ހިތަދޫ، ދ.ކުޑަހުވަދޫ، ށ.ކޮމަންޑޫ، ށ.ފުނަދޫ، ހއ.އިހަވަންދޫ، މާފަންނު މެދު، ހދ.މަކުނުދޫ، މ.ދިއަގަރު، ހެންވެއިރު ދެކުނު، ޅ.ހިންނަވަރު، ނ.ވެލިދޫ، ބ.އޭދަފުށި ދާއިރާއިން އަލަށް އެމް.ޑީ.ޕީއާއި ގުޅުނު ފަރާތްތަކުގެ ފޯމްތައްވަނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ނާއިބު އަފްޝަން ލަތީފްގެ އަރިހަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.