ދުވަހުގެ ޙުލާސާ 6 ޑިސެމްބަރ 2018

މިއަދުގެ މެންދުރު ކ.ކާށިދޫ ދާއިރާ ، ރ.އިނގުރައިދޫ ދާއިރާއިން އެމް.ޑީޕީއާއި އަލަށް ގުޅުނު ފަރާތްތަކުގެ ފޯރމް ވަނީ އެދާރިތާތަކުން ޗެއާރޕާރސަން ހަސަން ލަތީފްގެ އަރިހަށް އަދި އއ.ތޮއްޑޫ، ގ.ދ މަޑަވެލި، ލ.ފޮނަދޫ، ށ.ކަނޑިތީމް، ލ.އިސްދޫ، ތ.ވިލުފުށި، ކ.ތުލުސްދޫ، ގ.ދ ގައްދޫ، ސ.ހިތަދޫ އުތުރު، މައްޗަންގޯޅި މެދު، ކ. މާފުށި، ކ.ގުރައިދޫ، މައްޗަންގޯޅި އުތުރު، ރ.މަޑުއްވަރީ، މާފަންނު ދެކުނު، ތ.ތިމަރަފުށި، ތ.ކިނބިދޫ، ހެންވެއިރު ހުލާނގު، ލ.މާވަށު، އދ. މަހިބަދޫ، ރ.ދުވާފަރު، ގއ.ދާންދޫ، ހދ.ވައިކަރަދޫ، ހުޅުމާލެ ދާއިރާ، ގދ.ގައްދޫ، މ.މުލަކު ދާއިރާ، ސ.ހިތަދޫ ދެކުނު އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާއިން އަލަށް އެމް.ޑީ.ޕީއާއި ގުޅުނު ފަރާތްތަކުގެ ފޯމްތައްވަނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ނާއިބު އަފްޝަން ލަތީފްގެ އަރިހަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.