ދުވަހުގެ ޙުލާސާ 5 ޑިސެމްބަރ 2018

5 ޑިސެމްބަރ 2018: ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކޮޕް24 ކްލައިމެޓް ކޮންފަރރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް މިއަދު ޕޯލެންޑަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.

މިއަދުގެ މެންދުރު ވ.ފެލިދޫ ދާއިރާ ، ޅ.ހިންނަވަރު އަދި ސ.ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާއިން އެމް.ޑީޕީއާއި އަލަށް ގުޅުނު ފަރާތްތަކުގެ ފޯރމް ވަނީ އެދާރިތާތަކުން ޗެއާރޕާރސަން ހަސަން ލަތީފްގެ އަރިހަށް އަދި ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާއިން އަލަށް އެމް.ޑީ.ޕީއާއި ގުޅުނު ފަރާތްތަކުގެ ފޯމްތައްވަނީ މިރޭ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ނާއިބު އަފްޝަން ލަތީފްގެ އަރިހަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.