ޤައުމީ މަޖިލިހުގެ 169 ވަނަ ބައްދަލުވުން ރޭ ބާއްވައިފި

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިންތިޙާބުގައި 87 ދާއިރާއަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމެވީ ރޭ މާރބަލް ހޮޓެލަގައި ކުރިއަށްދިޔަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިހުންނެވެ.