ޕާލިމަންޓްރީ ޕްރައިމަރީ 2019

ވާދަކުރާ ދާއިރާތަށް އިޢުލާންކުރުން ފަސްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ނެރެފަިވާ އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ