ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރިއާއި ރައީސް ޔާމީނާ ހުރި ގުޅުމާ ބެހޭ ރިޕޯޓެއް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި

ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރިއާއި ރައީސް ޔާމީނާ ހުރި ގުޅުން ބަލައި ހަދާފައިވާ ރިޕޯޓެއް މިއަދު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަނަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

އޭސީސީއަށް ހުށަހެޅި ރިޕޯޓު