ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އާދަޔާޚިލާފު ކޮންގްރެސްއާ ގުޅޭ

އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ