އަސާސީ ގަވާއިދަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުން

މިހިނގާ ޖޫން މަހުގެ 29 އިން 30 އަށް ބާއްވާ މިޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްގައި ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤާވާޢިދަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން ބޭނުން ފަރާތްތަކަށް 7 – 14 ޖޫން 2018 އަށް ވަނީ އިޞްލާހު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައެވެ. ވީމާ، މިއިޢުލާނާއެކު ހިމަނާފައިވާ ފޯމުން 14 ޖޫން 2018 ވާ (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:00 ގެ ކުރިން ޕާޓީ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ މައި އޮފީސް ހ.ޝަރާޝާ ގްރައުންޑް ފްލޯ، ސޯސަންމަގު، މާލެ އަށް ނުވަތަ ޕާޓީގެ އީމެއިލް secretariat@mdp.org.mv އަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

MICROSOFT WORD FILE FORMAT ގެ ފޯރމް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތަލާ

PDF FILE FORMAT ގެ ފޯރމް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތަލާ