އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސްގައި ވޮލަންޓިއަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ފޯމް

ވޮލަންޓިއަރ ކުރެއްވުމަށް ފޯރމް ޑައުންލޯޑްކުރައްވާ